Tablet

09:02 - 17/11/2018

Suntech - Tablet

-   QCVN 12:2015/BTTTT (RF GSM)

-   QCVN 86:2015/BTTTT (EMC GSM)

-   QCVN 15:2015/BTTTT (RF W-CDMA FDD)

-   QCVN 47:2015/BTTTT (RF LTE)

-   QCVN 54:2011/BTTTT (RF Wifi 2.4 GHz)

-   QCVN 65:2013/BTTTT (RF Wifi 5 GHz)

-   QCVN 18:2014/BTTTT (EMC for W-CDMA, LTE, and Wifi)

-   QCVN 55:2011/BTTTT (RF NFC 13.56 MHz)

-   QCVN 96:2015/BTTTT (EMC NFC 13.56 MHz)

-   QCVN 101:2016/BTTTT (Quy chuẩn về Pinlithium – áp dụng cho Công bố hợp quy)

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thêm kể từ ngày 01/07/2018 (Căn cứ theo Thông tư 18/2017/TT-BTTTT)

-   QCVN 112:2017/BTTTT (EMC Wifi)

quick-contact